دستورالعمل

دستورالعمل شيوه انتخاب موزه­‌هاي برگزيده­ سال

در كميته ملي ايكوم ايران

 

 

 

 

 

 

logo rasayesh

مقدمه

کمیته ملی موزه‌هاي ایران به منظور تحقق اهداف عالیه خود، از جمله تعامل بیشتر موزه‌هاي ایران و بهره‌مندي آنها از تجارب یکدیگر در فرایند ارتقاي سطح کیفی و استانداردسازي ارائه خدمات موزهاي و هماهنگ با ایکوم جهانی، برنامه‌اي با عنوان " انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال" تدارك دیده است. این برنامه با هدف شناسایی و ارزیابی مجموعه فعالیت‌هاي مراکزي که بنا بر تعریف، موزه برشمرده می‌شوند( 1) برگزار می‌شود. این انتخاب ها یک امر نسبی و بر مبناي فعالیت‌هاي موزه‌ها در حوزه‌هاي مختلف صورت می‌گیرد. بنابراین دستورالعمل حاضر با تکیه بر تجربیات سال‌هاي پیشین و براي اتخاذ وحدت رویه و یکسان‌سازي مراحل اجرایی به شرح زیر تنظیم شده است.

موزه ها در دو بخش خصوصی و عمومی یا دولتی( وابسته به سازمان ها، نهادها، وزارت خانه ها و بانک ها) که آن نیز به صورت ذیل دسته‌بندي می‌شوند:

گروه یک: تعداد پرسنل موزه دار و متخصص بیش از 10 نفر

گروه دو: تعداد پرسنل موزه دار و متخصص بین 5 تا 10 نفر

گروه سه: تعداد پرسنل موزه دار و متخصص تا 5 نفر

هرسال حداکثر دو موزه از مناطق محروم می تواند خارج از موارد فوق به انتخاب هیات اجرایی ایکوم مورد تقدیر قرار گیرد.

ماده 1: کمیته اجرایی انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال

هر سال رئیس ایکوم ایران به منظور انجام اقدامات اجرایی براي انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال، فردي را منتخب و به موجب ابلاغی مسئولیت برگزاري فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به برنامه (( انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال)) را تحت عنوان دبیر به وي محول می‌نماید. دبیر انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال در این شیوه نامه به اختصار دبیر نامیده می‌شود.

بند 1: دبیر، اعضاي کمیته اجرایی را حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتصاب به هیات اجرایی معرفی می‌نماید.

بند 2: کلیه‌ي مستندات کارگروه یاد شده و فعالیت‌هاي گروه‌هاي وابسته به منظور ثبت و نگهداري توسط دبیر انتخاب موزه برگزیده سال به دبیرخانه کمیته ملی ایکوم ایران ارسال می‌شود.

ماده 2: تعیین کمیته مشورتی

کمیته مشورتی، عبارت است از مجموعه اي از بین 5 الی 7 نفراز متخصصین و دست‌اندرکاران امور مرتبط با موزه‌ها که براي پیشنهاد شیوه‌نامه انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال و انجام سایر مشاوره‌هاي علمی و تخصصی به پیشنهاد هیت اجرایی و به حکم رئیس ایکوم به مدت 2 سال منصوب می‌شوند.

بند 1: اعضاي کمیته مشورتی از میان پیشکسوتان، مجربین امر موزه، اعضاي رسمی ایکوم و سایر متخصصین مرتبط خواهند بود.

بند 2:کمیته مشورتی شاخص‌هاي ارزیابی را تعیین و تشریح نموده و جهت تایید در اختیار هیات اجرایی قرار می دهد.


 

1) براساس مندرجات اساسنامه ایکوم، مصوبه بیست و دومین نشست مجمع عمومی وین (اتریش، 24 آگوست 2007) موزه موسسه‌اي است دایمی و بدون هدف مادي که درهاي آن به روي عموم باز است و در جهت خدمت به جامعه و « پیشرفت آن فعالیت می‌کند. هدف موزه‌ها نیز تحقیق در آثار و شواهد بر جاي مانده از انسان و محیط زیست او، گردآوري، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار و به ویژه به نمایش گذاردن آنها براي بررسی و بهره وري معنوي است.»

ماده 3: مراحل

مراحل انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال دربرگیرنده‌ي فرایندي است که در هرسال دبیر تا روز جهانی موزه در سال بعد و اعلام رسمی موزه‌هاي برگزیده باید طی نماید.

بند 1 فهرستی از مراکز و موزه‌هاي منطبق با تعریف ایکوم، توسط دبیر براي ارتباط و ارسال فرم شاخص‌ها و ارزیابی تهیه می‌شود.

بند 2 دبیر ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا شاخص‌هاي مورد تایید هیات اجراي را مطابق شیوه نامه ابلاغ شده به موزه‌هاي فهرست شده ارسال شود.

بند 3 پس از اتمام زمان تعیین شده ، اطلاعات دریافت شده از موزه ها و پاسخ‌هاي رسیده گرداوري و مورد ارزیابی متخصصین امر در کمیته اجرایی قرار می‌گیرد.

بند 4 دبیر نتایج سنجش و ارزیابی فرم‌ها با شاخص‌هاي اعلام شده را درقالب فهرست نامزدهاي نهایی براي هیات اجرایی گزارش می‌نماید.

بند 5 فهرست مذکور به تناسب تقسیم بندي ماده 1 و شاخصهاي مشروح ابلاغ شده به گروه‌هاي مختلف تقسیم می‌شود.

بند 6 پس از تعیین زمان داوري، به نامزدها اعلام خواهد شد تا طی مدت مشخصی، قبل از داوري نهایی، مدارك و مستندات مرتبط با هر گزینه را بطور کامل ارسال نماید.

بند 7 دبیر با هماهنگی کمیته مشورتی فهرست پیشنهادي داوران براي هر شاخصه را از بین افراد مجرب و پیشکسوت ( 7 الی 11 نفر) جهت تایید به هیات اجراي اعلام می‌نماید.

دبیر براساس تایید مصوبه هیات اجرایی احکام هیات داوران را صادر می نماید. 

تبصره 1: داوران هر گروه خود نباید شاغل (موظف و غیرموظف) در موزههاي نامزد در همان گروه باشند 

تبصره 2: بند 8 در زمان داوري در صورت لزوم، نماینده معرفی شده از هر موزه به تشریح وضعیت موزه‌ي مورد نظر همراه با ارائه‌ي اسناد و مدارك خود می‌پردازد.

بند 9 داوران به هر موزه پس از ارزیابی، در فرم‌هاي یکنواخت، امتیازدهی می‌نمایند.

بند 10 مجموعه امتیازات داوران در پایان هر جلسه توسط نماینده داوران و نماینده هیات اجراي ایکوم توسط دبیر شمارش و صورتجلسه می‌شود. موزه‌اي که بالاترین امتیاز را در هر شاخص و هر گروه به دست آورد موزه برگزیده آن شاخص در آن گروه در همان سال خواهد بود و فهرست آنها توسط دبیر به رئیس ایکوم ارائه خواهد شد.

بند 11 موزه‌هاي برگزیده در گروه‌ها، در آیین بزرگداشت روز جهانی موزه، از سوي دبیر اعلام می‌گردند.

ماده 4: تعیین گزارش نهایی

دبیر می‌بایست، حداکثر تا 30 روز پس از آیین روز جهانی موزه و اعلام اسامی موزه‌هاي برگزیده، نسبت به تهیه گزارش نهایی و ارائه آن همراه مستندات به دبیرخانه کمیته ملی موزه‌هاي ایران( ایکوم ایران) اقدام نماید.

گزارش نهایی شامل مستندات کلیه‌ي مراحل انجام شده تا انتخاب موزه‌هاي برگزیده سال و معرفی آنها است.

انتقادات و پیشنهادها و بازخوردهاي ارائه شده از سوي موزه‌ها و دیگر اعضاي مرتبط نیز براي بررسی و تصمیم‌گیري جهت بهینه‌سازي در سال‌هاي بعد در گزارش ارائه خواهد شد.

تعاریف شاخص‌ها و سطوح ضمیمه جزء لاینفک این دستورالعمل خواهد بود.

best-museum-poster1

 

Read 7621 times
Rate this item
(5 votes)