موزه‌های برتر سال 93

شاخص اعمال استانداردهاي فني و توسعه فيزيكي

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

موزه‌هاي دولتي متوسط

علوم زمين خراسان رضوي

موزه‌هاي دولتي كوچك

جهان‌نما

موزه‌هاي خصوصي

غار موزه وزيري


شاخص آموزش

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

موزه‌هاي دولتي متوسط

تخت جمشيد  -  فرش ايران

موزه‌هاي دولتي كوچك

استاد شهريار

موزه‌هاي خصوصي

عروسك‌هاي ملل


شاخص بازديد

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران  -  ملي ايران

موزه‌هاي دولتي متوسط

خزانه جواهرات ملي ايران

موزه‌هاي دولتي كوچك

مردم‌شناسي آستان قدس رضوي

موزه‌هاي خصوصي

صلح تهران


شاخص پژوهش

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

ملي ايران

موزه‌هاي دولتي متوسط

حمام عليقلي‌آقا

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجموعه فرهنگي تاريخي باغ اكبريه

موزه‌هاي خصوصي

عروسك‌هاي ملل


شاخص تلاش براي بقا

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مردم‌شناسي جناح

موزه‌هاي خصوصي

مردم‌شناسي بوميان كيش


شاخص توسعه مديريت

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

موزه‌هاي دولتي متوسط

زمان

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجموعه فرهنگي تاريخي باغ اكبريه

موزه‌هاي خصوصي

صلح تهران


شاخص خلاقيت و نوآوري

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

موزه‌هاي دولتي متوسط

حمام عليقلي‌آقا

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجموعه فرهنگي تاريخي باغ اكبريه - شهيد رئيسعلي دلواري

موزه‌هاي خصوصي

سراموزه رهگشاي  -  صلح تهران


شاخص روز جهاني

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

فرش ايران

موزه‌هاي خصوصي

ملي ايران


شاخص كودك و نوجوان

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران

موزه‌هاي دولتي متوسط

حمام عليقلي‌آقا

موزه‌هاي دولتي كوچك

خليج فارس

موزه‌هاي خصوصي

اسباب‌بازي و عروسك‌هاي ايران


شاخص گردآوري

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

ميراث روستايي گيلان

موزه‌هاي دولتي متوسط

خودروهاي تاريخي ايران -  زمان

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجموعه فرهنگي تاريخي باغ اكبريه  -  نيما يوشيج

موزه‌هاي خصوصي

اسباب‌بازي و عروسك‌هاي ايران


شاخص معرفي

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران

موزه‌هاي دولتي متوسط

سينماي ايران

موزه‌هاي دولتي كوچك

جهان‌نما

موزه‌هاي خصوصي

اسباب‌بازي و عروسك‌هاي ايران


شاخص نگهداري و حفاظت

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران

موزه‌هاي دولتي متوسط

فرش ايران

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجموعه فرهنگي تاريخي باغ اكبريه

موزه‌هاي خصوصي

خانه موزه بامداد (شاملو)