موزه‌های برتر سال 94

شاخص اعمال استانداردهاي فني و توسعه فيزيكي

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

سينما

موزه‌هاي دولتي متوسط

باستان‌شناسي شوش

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجموعه پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله

موزه‌هاي خصوصي

موسيقي اصفهان


شاخص آموزش

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي متوسط

چهلستون اصفهان

موزه‌هاي دولتي كوچك

خانه موزه عزت‌الله انتظامي

موزه‌هاي خصوصي

خانه بوميان كيش - عروسك‌هاي ملل


شاخص بازديد

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مجموعه جهاني كاخ گلستان

موزه‌هاي دولتي متوسط

چهلستون اصفهان

موزه‌هاي دولتي كوچك

ميمه

موزه‌هاي خصوصي

عروسك‌هاي ملل


شاخص پژوهش

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

سينما

موزه‌هاي دولتي متوسط

علوم زمين مشهد

موزه‌هاي دولتي كوچك

حمام عليقلي‌آقا

موزه‌هاي خصوصي

عروسك و اسباب‌بازي‌هاي كاشان


شاخص تلاش براي بقا

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي خصوصي

تاريخ و فرهنگ زرتشتيان (ماركار)


شاخص توسعه مديريت

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

سينما - علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي كوچك

تاريخ علوم اردبيل


شاخص خلاقيت و نوآوري

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي متوسط

پوشاك سلطنتي سعدآباد

موزه‌هاي دولتي كوچك

تاريخ علوم اردبيل

موزه‌هاي خصوصي

عروسك و اسباب‌بازي‌هاي كاشان


شاخص روز جهاني

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي كوچك

خليج فارس

موزه‌هاي خصوصي

خانه بوميان كيش


شاخص كودك و نوجوان

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي كوچك

تاريخ علوم اردبيل

موزه‌هاي خصوصي

عروسك و اسباب‌بازي‌هاي كاشان


شاخص گردآوري

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي متوسط

نارنجستان قوام

موزه‌هاي دولتي كوچك

تاريخ علوم اردبيل

موزه‌هاي خصوصي

مردم‌شناسي شاهين‌شهر اصفهان


شاخص معرفي

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

علوم و فناوري

موزه‌هاي دولتي متوسط

شهر و شهرداري تبريز

موزه‌هاي دولتي كوچك

كاخ رامسر

موزه‌هاي خصوصي

صلح تهران


شاخص نگهداري و حفاظت

دسته‌بندي

موزه برتر

موزه‌هاي دولتي بزرگ

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران

موزه‌هاي دولتي متوسط

علوم زمين مشهد

موزه‌هاي دولتي كوچك

مجلس شوراي اسلامي

موزه‌هاي خصوصي

پبده