موزه‌های برگزیده سال 90

موزه هاي برگزيده سال 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

logo rasayesh

حوزه آموزش:

موزه برگزيده اول موزه ملي ملك با 54 امتياز

رتبه دوم موزه موسيقي با 47 امتياز

رتبه سوم موزه هنر امام علي با 36 امتياز

حوزه بازديد:

موزه برگزيده اول موزه كاخ رامسر با 43 امتياز

رتبه دوم موزه تاريخ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان با 40 امتياز

رتبه سوم موزه فرش آستان قدس رضوي و موزه مردم شناسي ايلام با 32 امتياز

حوزه توسعه مديريت:

موزه برگزيده اول موزه ملي ملك با 55 امتياز

رتبه دوم موزه موسيقي با 36 امتياز

رتبه سوم كاخ موزه گلستان با 24 امتياز

حوزه حفاظت و مرمت و مستند نگاري:

موزه برگزيده اول موزه فرش آستان قدس رضوي و موزه موسيقي و موزه ملي ملك با 45 امتياز

رتبه دوم موزه آيينه‌خانه مفخم با 43 امتياز

رتبه سوم موزه قاجار و موزه درگز با 32 امتياز

حوزه شعار سال ‌موزه و خاطره:

موزه برگزيده اول موزه موسيقي با 51 امتياز

رتبه دوم موزه ملي ملك با 40 امتياز

رتبه سوم اداره خزانه هاي موسسه فرهنگي موزه هاي بنياد با 34 امتياز

حوزه عمراني:

موزه برگزيده اول موزه موسيقي با 5/43 امتياز

رتبه دوم موزه فرش آستان قدس رضوي با 38 امتياز

رتبه سوم غار موزه وزيري با 33 امتياز

حوزه گردآوري:

موزه برگزيده اول موزه آيينه خانه مفخم با 5/49 امتياز

رتبه دوم موزه موسيقي با 5/45 امتياز

رتبه سوم موزه ميراث روستايي گيلان با 5/42 امتياز

حوزه معرفي:

موزه برگزيده اول موزه ملي ملك با 5/60 امتياز

رتبه دوم كاخ گلستان با 5/57 امتياز

رتبه سوم موزه موسيقي با 51 امتياز

best-museum-poster1
Read 4970 times
Rate this item
(1 Vote)