تلاش برای بقا


منظور از شاخص تلاش براي بقاي موزه­‌ها مجموعه فعاليت­‌هاي پيگيرانه و تلاش مؤثر در حفظ موزه­‌ها يا هستي‌ ­بخش براي موزه‌­هاي در حال زوال است كه به ناگزير بيانگر فعاليت­ ها و فداكاري هاي آميخته با عشق براي تداوم حيات موزه است، لذا گذراندن فراز و نشيب­ هاي پي­ درپي و چيره شدن بر مشكلات در دستيابي به اهداف، كه همانا سرپا نگاه داشتن موزه است، گوياي شاخص مذكور است.