توسعه مدیریت

منظور از این بخش گسترش و تکمیل بخش‌های موزه جهت پردازش بهتر به مجموعه و زیر مجموعه، تخصصی کردن بخش‌ها از طریق جذب نیروهای متخصص، ایجاد بخش‌های جدید مؤثر و همچنین بسترسازی حقوق اداری برای تثبیت نظام اداری و مؤسسه‌ای موزه از طریق هیئت امنایی‌شدن و دیگر موارد خاص هر موزه است. در این بخش مجموعه فعالیت‌های مشوق کارکنان از طریق ایجاد انگیزه، تشویق‌های لازم در جهت سوق دادن به فعالیت‌های پژوهشی، مطالعات تخصصی، ارتقاي سطح علمی و خدمات­‌رسانی بهتر و جلب رضایتمندی مخاطبین موزه‌ها مورد نظر است.