روز جهانی موزه

منظور مجموعه فعاليت‌هايي است كه هم موضوع و در راستاي شعار روز جهاني موزه، در طول سال، در موزه انجام گرفته است. اين فعالیت‌ها شامل برگزاري نمايشگاه‌ها، گردهمايي‌ها و نشست‌هاي علمي، چاپ راهنما، بروشور و كاتالوگ و پروژه‌هاي علمي و نگهداري و نمايش آثار در اين خصوص است.