نگهداری و حفاظت

مجموعه فعالیت‌هایی که در سطح وسیع خود با شناخت استانداردها و نیازهای مجموعه‌ها و فراهم‌آوری امکانات و شرایط مطلوب باعث حفظ و ترمیم آثار در اماکن موزه اعم از مخازن‌، بخش‌ها، نمایشگاه‌ها و هر مکان دیگر شود. این فعالیت‌ها در شکل کمی و کیفی خود به حفاظت مطلوب‌تر آثار در قالب حفاظت محیطی و فیزیکی می‌انجامد. هرگونه فعالیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسترساز و توسعه‌بخش حفاظتی، تفکیک، مستند‌نگاری، استانداردسازی و مرمتی در این حوزه مورد نظر است.