پژوهش


منظور از پژوهش در موزه، انجام پژوهش‌های آکادمیک در کلیه موضوعات موزه‌ای است که باعث افزایش سطح کمی و کیفی اين فعالیت‌هاست. از سویی دیگر یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در هر موزه پژوهش بر آثار موزه‌ است که زمینه را برای ثبت، حفاظت و معرفی اين آثار فراهم می‌سازد. پژوهش امری است مبتنی بر تحقیقی که به نشر مقاله، نشریه، کتاب و سایر اقلام انتشاراتی منجر می‌شود.