کودکان و نوجوانان

آیا در موزه شما موارد ذیل در سال گذشته وجود داشت :

  1. بودن فضای مناسب برای استقرار کودکان ونوجوانان
  2. دارا ی فضای مناسب برای استراحت کودکان ونوجوانان
  3. دارای راهنمای آشنا با رفتار کودکان ونوجوانان
  4. دارای برنامه مدون جهت بازدید کودکان و نوجوانان
  5. دارای بروشور مخصوص جهت استفاده کودکان و نجوان
  6. دارای برنامه های دوره ای شامل جشنواره – کارگاه- جشن و …. جهت کودک و نوجوان
  7. دارای بخش مجزا جهت تدوین برنامه– آموزش دوره‌ای و….. برای کار با کودک و نوجوان