گردآوری


منظور از گردآوری شناسایی و دستیابی به آثار مرتبط با موضوع موزه برای تکمیل، یا توسعه موزه مورد نظر در موضوع و فعالیت‌هایی است که سبب دستیابی موزه به این آثار از طریق خرید، اهدا و وقف می‌­شود. در گردآوری؛ شناسایی، دستیابی و ثبت و ضبط مجموعه­‌های جدید مورد نظر است.