بایگانی دسته برای اخبار

توصيه ها، الزامات عمومي و اصول بهداشتي و فني مربوط به بازگشايي موزه ها در دوران همه گيري كرونا

عضو محترم ایکوم ایران با سلام و احترام ضمن تقدیم سند«توصيه ها، الزامات عمومي و اصول بهداشتي و فني مربوط به بازگشايي موزه ها در دوران همه گيري كرونا» موجب امتنان است چنانچه با مواردی…